پورعلی گنجی با عکس و متن زیر، به علی دوستی مهر ادای احترام کرد.