به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران، از یک سو نارسایی کبدی این هنرمند پیشرفت کرده و چشم راست او را از کار انداخته و از طرف دیگر عدم رسیدگی سؤال برانگیز دست اندرکاران بیمارستان رسول اکرم(ص) که قلیچ در آن بستری شده، شرایط را برای این هنرمند دوتارنواز بسیار سخت کرده است. مرجان انوری فرزند قلیچ انوری درباره وضعیت پدرش گفت: متأسفانه تعللی که در رسیدگی به وضعیت پدرم وجود دارد باعثشده تا چشم چپ او نیز کم کم شرایط نامناسبی پیدا کند.

وی افزود: سیدعباس عظیمی(مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت) در جلسه ای که با رئیس بیمارستان رسول اکرم(ص) داشت، قول هایی به او داد که این توجه جای قدردانی و سپاسگزاری دارد، اما با وجود این قول ها، در کیفیت رسیدگی به اوضاع پدرم متأسفانه تغییری اتفاق نیفتاده است.