همکاری بابک زنجانی با بانک مرکزی به هیچ وجه صحت ندارد.

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «عطف به مطالب منتشره در برخی از رسانه های گروهی به نقل از آقای بابک زنجانی مبنی بر همکاری وی با بانک مرکزی در زمان ریاست کلی مرحومدکتر نوربخشبه اطلاع می رساند با توجه به بررسی های به عمل آمده از مدارک موجود در بخش اداری، کارگزینی و پرسنلی این بانک و پیگیری موضوع از طریق مقامات و مسئولان وقت بانک مرکزی، هیچ گونه مستنداتی در زمینه همکاری نامبرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

بدین لحاظ اظهارات مشارالیه مبنی بر همکاری با این بانک به هر طریقی صحت نداشته و هیچ گونه مستنداتی دال بر اظهارات مشارالیه در بانک مرکزی وجود ندارد.»