ˈاسفندیار رحیم مشاییˈ رییس دفتر رییس جمهوری هنگام ورود به فرودگاه نیویورک.

عکس: ماشین اسفندیار مشایی در نیویورک!