استاندار تهران گفت: آب آشامیدنی پایتخت به رغم تغییر نسبت برداشت از چاه و سدهای تامین کننده از نظر بهداشتی هیچ مشکلی نداشته و مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

سید حسین هاشمی افزود: تنها مرجع رسمی نظر دهنده در پیرامون وضعیت آب آشامیدنی و سایر امور بهداشتی وزارت بهداشت و درمان است و سایر نظرات تا به تایید این وزارتخانه نرسد قابل استناد نیست.

وی با اشاره به سخنان روز گذشته وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی براینکه نباید دغدغه ای غیر واقعی دراذهان عمومی درخصوص مسایل بهداشتی ایجاد کرد گفت: آب آشامیدنی در استان تهران به لحاظ بهداشتی هیچ گونه موردی ندارد و شهروندان دغدغه ای در این مورد نداشته باشند.

هاشمی افزود: گرچه ترکیب آب آشامیدنی در تهران تغییر کرده و درصد برداشت از چاه ها به لحاظ کم شدن حجم بارندگی افزایش یافته اما ناظران بهداشت به صورت جدی نظارت کاملی دارند و مراقب وضعیت آب هستند.

استاندار تهران گفت: وضعیت آب آشامیدنی در تهران در گذشته به لحاظ استفاده بیشتر از آب سطحی و سدها بهتر بود اما این موضوع نافی بهداشتی بودن آب در زمان کنونی نیست.

وی تاکید کرد: تمامی گزارش های دریافتی بر بهداشتی بودن آب آشامیدنی در تهران اشاره دارند و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید دارند مراجعی که صلاحیت لازم را ندارند از اظهار نظرهای بدون پایه خود داری کنند.

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران روز شنبه پنجم اردیبهشت ماه جاری از شبهه ای درباره وجود «فنول» در آب پایتخت خبر داده بود.

روز گذشته محمد حقانی رییس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران با رد ابهامات و شبهات مطرح شده در این زمینه، وجود هرگونه ماده شیمیایی اعم از فنول در آب تهران را قویاً رد کرد.