نیمی از دانشآموزان دبستان شهید «رحیم محمدزاده» شهرستان ابرکوه دوقلو هستند. این یک واقعیت شوکآور است که هرکسی برای نخستینبار وارد این دبستان میشود حتماً حیرتزده خواهد شد. در این مدرسه، دوقلوها چنان به هم وابستهاند که اگر یکی از قلها نباشد، قل دیگر بیتابی کرده و حتی بدون دیگری نمیخوابد.

روستای دوقلوها

ایرج زارع رئیس شورای روستای شهرآباد بخش بهمن ابرکوه گفت: شهرآباد که به روستای دوقلوها معروف شده، حدود ۲۴۰ نفر جمعیت دارد که از این تعداد حدود ۴۰ نفر از آنها دوقلو هستند. وی در ادامه گفت: دوقلوهای این روستا که بیشتر دوقلوهای همسان هستند آنقدر بههم شبیه هستند که بیشتر مواقع آنها را با هم اشتباه میگیریم.

در بسیاری از مواقع اگر آنها به تنهایی دیده شوند با قل دیگرشان اشتباه گرفته میشود که این موضوع ماجراهای جالبی را رقم زده است. زارع افزود: حدود ۵۰ درصد از ازدواجهای این منطقه از نوع فامیلی است و ممکن است یکی از دلایل افزایش دوقلوزایی باشد. وی در خاتمه افزود: همدلی و وابستگی این دوقلوها بسیار بیشتر از دیگر خواهر، برادرهای روستا است.

گفته های مدیر دبستان

مدیر دبستان شهید رحیم محمدزاده گفت: این مدرسه دارای ۲۴ دانش آموز در مقاطع پیش دبستانی تا پنجم است که از این تعداد نیمی از آنها دوقلو هستند. وی ادامه داد: پس از ۲۶ سال سابقه کار، زمانی که قدم به این آموزشگاه میگذارم، دیدن این دانشآموزان سادهدل و مهربان بویژه دوقلوها است که نیرویی در وجودم ایجاد میکند که از فعالیت در این مدرسه و وقت گذراندن با بچهها هیچگاه احساس ذرهای خستگی نمیکنم و حتی به جرأت میگویم که دیدن آنان روحیهام را قوی میکند.

مدیر آموزشگاه افزود: زمانی که انسان وابستگی و دلبستگی این دوقلوها و علاقه آنها را به یکدیگر میبیند ناخودآگاه به این میاندیشد که در این دنیا جز محبت و مهربانی هیچ چیز ماندنی نیست و بهتر است ما انسانها نیز بچه ها را الگو قرار داده و قدر یکدیگر را تا هستیم، بدانیم.