ملت ایران: محمد شریف ملک زاده اظهار داشت: هموطنان عزیزمان در سراسر کشور می توانند در روز ۱۲ فروردین از تمام موزه ها و کاخ موزه های تحت پوشش سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به صورت «رایگان» بازدید کنند.
وی بر آشنایی بیشتر مردم با حوزه تمدن ایران اسلامی به منظور توسعه گردشگری داخلی نیز تاکید کرد.