ملت ایران: بنابر اعلام جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران، بیشترین برندهای مصرفی از میان سیگارهای وارداتی یا مشارکتی در تهران به ترتیب مربوط به وینستون با ۲۷ درصد بازار مصرف و میانگین قیمت ۴۲۰۰۰ ریال(هر نخ ۲۱۰۰ ریال)، اسه با ۱۵ درصد بازار مصرف و میانگین قیمت ۲۲۰۰۰ ریال(هرنخ ۱۱۰۰ ریال)، کنت با ۱۳ درصد بازار مصرف و میانگین قیمت ۳۰۰۰۰ ریال(هرنخ ۱۵۰۰ ریال) و مگنا ۵ درصد بازار مصرف و میانگین قیمت ۲۸۰۰۰ ریال(هر نخ ۱۴۰۰ ریال) بوده است.

همچنین بیشترین برندهای مصرفی ازمیان سیگارهای تولید داخل به ترتیب شامل بهمن با ۱۴ درصد بازار مصرف و میانگین قیمت ۱۶۰۰۰ ریال(هر نخ ۸۰۰ ریال) و زیکا با ۱ درصد بازار مصرف و میانگین قیمت ۸۰۰۰ ریال(هر نخ ۴۰۰ ریال) بوده است. در مجموع حدود ۷۵ درصد بازار مصرف سیگار در تهران مربوط به ۶ برند مذکور بوده است.

بنابر اعلام جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، همچنان ۱۲ درصد مصرف مربوط به سیگار مارلبورو که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود، تعلق دارد.

میانگین قیمت هرنخ سیگار وارداتی یا تولید مشترک نیز با احتساب درصد مصرف ۱۶۶۰ ریال و میانگین قیمت هرنخ سیگار تولید داخل با احتساب درصد مصرف۷۵۰ ریال بوده است.

پیش بینی درآمد ناشی از افزایش ۴۰ درصدی مالیات سیگار وارداتی یا مشارکتی و ۲۰ درصدی تولید داخل(بر اساس قیمت خرده فروشی هرنخ) به ترتیب ۱۹۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و ۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده است. این پیش بینی درآمد تنها مربوط به مصرف سیگار بوده و انواع تنباکو که در سال ۹۰ بیش از ۷ هزار تن در کشور مصرف شده است را شامل نمی‌شود.

جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در ادامه گزارش خود با استناد به گزارش شرکت دخانیات ایران آورده است: «در شش ماهه نخست سال جاری حدود ۸ میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد کشور شده است که بر این اساس احتمالا میزان قاچاق تا پایان سال بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد نخ تخمین زده می‌شود.»

بنابر اعلام جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، کل مبلغ دریافتی مالیات‌ها و عوارض مربوط به دخانیات در سال ۹۰ حدود ۶۰۰ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با محاسبه بر اساس قیمت خرده فروشی هر نخ رقم ناچیزی را نشان می‌دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد اطمینان از وصول کلیه مالیات‌ها و عوارض وضع شده بر کلیه مواد دخانی و اصلاح نحوه محاسبه مالیات‌های وضع شده بر روی محصولات دخانی ضروری است.

ایسنا