نتایج جستجو: رانت خواری

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: فساد اقتصادی پاشنه آشیل مشکلات است و نمی‌شود «مرگ بر آمریکا» گفت و رانت‌خواری کرد و باید گفتار و اعمالمان یک رنگ باشد.

روزها و ماه‌های فراوانی است که صنعت خودروسازی ایران دستخوش نوسانات قیمتی بسیاری می‌شود، نوساناتی که سایه نگاه‌های سیاسی و رانت‌خواری‌ها بر آن سایه افکنده و باعثکند شدن حرکت خودروسازی ایران به سمت جلو شده است.

فرهنگ > کتاب - بعد از انتشار یادداشت «بازهم نامه به رئیس جمهور و امضاهایی که جعلی است» محمد کاظم مزینانی از نویسندگان شناخته شده کشور با ارسال یادداشتی نسبت به این یادداشت و نامه منتشر شده به رییس جمهور واکنش نشان داد.

فرهنگ > کتاب - بعد از انتشار یادداشت «بازهم نامه به رئیس جمهور و امضاهایی که جعلی است» محمد کاظم مزینانی از نویسندگان شناخته شده کشور با ارسال یادداشتی نسبت به این یادداشت و نامه منتشر شده به رییس جمهور واکنش نشان داد.

فرهنگ > کتاب - بعد از انتشار یادداشت «بازهم نامه به رئیس جمهور و امضاهایی که جعلی است» محمد کاظم مزینانی از نویسندگان شناخته شده کشور با ارسال یادداشتی نسبت به این یادداشت و نامه منتشر شده به رییس جمهور واکنش نشان داد.

فرهنگ > کتاب - بعد از انتشار یادداشت «بازهم نامه به رئیس جمهور و امضاهایی که جعلی است» محمد کاظم مزینانی از نویسندگان شناخته شده کشور با ارسال یادداشتی نسبت به این یادداشت و نامه منتشر شده به رییس جمهور واکنش نشان داد.

فرهنگ > کتاب - بعد از انتشار یادداشت «بازهم نامه به رئیس جمهور و امضاهایی که جعلی است» محمد کاظم مزینانی از نویسندگان شناخته شده کشور با ارسال یادداشتی نسبت به این یادداشت و نامه منتشر شده به رییس جمهور واکنش نشان داد.

فرهنگ > کتاب - بعد از انتشار یادداشت «بازهم نامه به رئیس جمهور و امضاهایی که جعلی است» محمد کاظم مزینانی از نویسندگان شناخته شده کشور با ارسال یادداشتی نسبت به این یادداشت و نامه منتشر شده به رییس جمهور واکنش نشان داد.

فرهنگ > کتاب - بعد از انتشار یادداشت «بازهم نامه به رئیس جمهور و امضاهایی که جعلی است» محمد کاظم مزینانی از نویسندگان شناخته شده کشور با ارسال یادداشتی نسبت به این یادداشت و نامه منتشر شده به رییس جمهور واکنش نشان داد.

فرهنگ > کتاب - بعد از انتشار یادداشت «بازهم نامه به رئیس جمهور و امضاهایی که جعلی است» محمد کاظم مزینانی از نویسندگان شناخته شده کشور با ارسال یادداشتی نسبت به این یادداشت و نامه منتشر شده به رییس جمهور واکنش نشان داد.