نتایج جستجو: خانه هوشمند

هنوز بسیاری از مشاوران املاک از وجود خانه‌های هوشمند در پایتخت خبر ندارند. این خانه‌ها تنها در مناطق خاصی از تهران ساخته می‌شوند و مشتریان ویژه خود را دارند.

فناوری اطلاعات > اینترنت - کم کم به ۱۲ خرداد و کنفرانس توسعه دهندگان اپل WWDC۲۰۱۴ در حالی نزدیک می شویم که صحبت از فناوری " خانه هوشمند " اپل با استفاده از سیستم عامل آی او اس۸ و آیفون۶ و اپل تی وی هستیم.

فناوری اطلاعات > اینترنت - کم کم به ۱۲ خرداد و کنفرانس توسعه دهندگان اپل WWDC۲۰۱۴ در حالی نزدیک می شویم که صحبت از فناوری " خانه هوشمند " اپل با استفاده از سیستم عامل آی او اس۸ و آیفون۶ و اپل تی وی هستیم.

فناوری اطلاعات > اینترنت - کم کم به ۱۲ خرداد و کنفرانس توسعه دهندگان اپل WWDC۲۰۱۴ در حالی نزدیک می شویم که صحبت از فناوری " خانه هوشمند " اپل با استفاده از سیستم عامل آی او اس۸ و آیفون۶ و اپل تی وی هستیم.

فناوری اطلاعات > اینترنت - کم کم به ۱۲ خرداد و کنفرانس توسعه دهندگان اپل WWDC۲۰۱۴ در حالی نزدیک می شویم که صحبت از فناوری " خانه هوشمند " اپل با استفاده از سیستم عامل آی او اس۸ و آیفون۶ و اپل تی وی هستیم.

فناوری اطلاعات > اینترنت - کم کم به ۱۲ خرداد و کنفرانس توسعه دهندگان اپل WWDC۲۰۱۴ در حالی نزدیک می شویم که صحبت از فناوری " خانه هوشمند " اپل با استفاده از سیستم عامل آی او اس۸ و آیفون۶ و اپل تی وی هستیم.

فناوری اطلاعات > اینترنت - کم کم به ۱۲ خرداد و کنفرانس توسعه دهندگان اپل WWDC۲۰۱۴ در حالی نزدیک می شویم که صحبت از فناوری " خانه هوشمند " اپل با استفاده از سیستم عامل آی او اس۸ و آیفون۶ و اپل تی وی هستیم.

فناوری اطلاعات > اینترنت - کم کم به ۱۲ خرداد و کنفرانس توسعه دهندگان اپل WWDC۲۰۱۴ در حالی نزدیک می شویم که صحبت از فناوری " خانه هوشمند " اپل با استفاده از سیستم عامل آی او اس۸ و آیفون۶ و اپل تی وی هستیم.

فناوری اطلاعات > اینترنت - کم کم به ۱۲ خرداد و کنفرانس توسعه دهندگان اپل WWDC۲۰۱۴ در حالی نزدیک می شویم که صحبت از فناوری " خانه هوشمند " اپل با استفاده از سیستم عامل آی او اس۸ و آیفون۶ و اپل تی وی هستیم.

فناوری اطلاعات > اینترنت - کم کم به ۱۲ خرداد و کنفرانس توسعه دهندگان اپل WWDC۲۰۱۴ در حالی نزدیک می شویم که صحبت از فناوری " خانه هوشمند " اپل با استفاده از سیستم عامل آی او اس۸ و آیفون۶ و اپل تی وی هستیم.