نتایج جستجو: ثبت احوال

در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تعداد محدودی کارت خام توسط چاپخانه دولتی در اختیار سازمان ثبت‌احوال قرار گرفت و تا امروز پنج میلیون کارت تولید داخل تحویل شده است .