نتایج جستجو: تلسکوپ فضایی

دانش > نجوم - در این تصویر از تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر، شاهد تاریک ترین سحابی مشاهده شده تاکنون به قطر ۵۰ سال نوری هستید که نه تنها نور مرئی، که نور فروسرخ را نیز سد کرده است.

دانش > نجوم - در این تصویر از تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر، شاهد تاریک ترین سحابی مشاهده شده تاکنون به قطر ۵۰ سال نوری هستید که نه تنها نور مرئی، که نور فروسرخ را نیز سد کرده است.

دانش > نجوم - در این تصویر از تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر، شاهد تاریک ترین سحابی مشاهده شده تاکنون به قطر ۵۰ سال نوری هستید که نه تنها نور مرئی، که نور فروسرخ را نیز سد کرده است.

دانش > نجوم - در این تصویر از تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر، شاهد تاریک ترین سحابی مشاهده شده تاکنون به قطر ۵۰ سال نوری هستید که نه تنها نور مرئی، که نور فروسرخ را نیز سد کرده است.

دانش > نجوم - در این تصویر از تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر، شاهد تاریک ترین سحابی مشاهده شده تاکنون به قطر ۵۰ سال نوری هستید که نه تنها نور مرئی، که نور فروسرخ را نیز سد کرده است.

دانش > نجوم - در این تصویر از تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر، شاهد تاریک ترین سحابی مشاهده شده تاکنون به قطر ۵۰ سال نوری هستید که نه تنها نور مرئی، که نور فروسرخ را نیز سد کرده است.

دانش > نجوم - در این تصویر از تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر، شاهد تاریک ترین سحابی مشاهده شده تاکنون به قطر ۵۰ سال نوری هستید که نه تنها نور مرئی، که نور فروسرخ را نیز سد کرده است.

دانش > نجوم - در این تصویر از تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر، شاهد تاریک ترین سحابی مشاهده شده تاکنون به قطر ۵۰ سال نوری هستید که نه تنها نور مرئی، که نور فروسرخ را نیز سد کرده است.

دانش > نجوم - در این تصویر از تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر، شاهد تاریک ترین سحابی مشاهده شده تاکنون به قطر ۵۰ سال نوری هستید که نه تنها نور مرئی، که نور فروسرخ را نیز سد کرده است.

دانش > نجوم - در این تصویر از تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر، شاهد تاریک ترین سحابی مشاهده شده تاکنون به قطر ۵۰ سال نوری هستید که نه تنها نور مرئی، که نور فروسرخ را نیز سد کرده است.