نتایج جستجو: انصاری فرد

کریم استاد جایگیری در محوطه جریمه

بدون شک انصاری فرد با گلزنی در اولین دیدار ثابت کرد که از تبحر ویژه ای در محوطه جریمه حریفان برخوردار است.​​​​​​​