نتایج جستجو: امیر حاج رضایی

در برنامه ای که همه هم و غم برنامه سازان به تمسخر هاشم بیک زاده گذشت، انگار که بقیه ملی پوشان ما در مریخ توپ می زنند، فقط امیر حاج رضایی بود که احمدی نژاد درونش را کنترل کرد…