نتایج جستجو: nbsp

مدافع بلند قامت و آلمانی آرسنال می گوید که هرگز انتظار این را نداشته است که ونگر، بازوبند کاپیتانی را به او بسپارد.