نتایج جستجو: پیرو

او که اکنون همراه با تیمش، برای تور پیش فصل به ایتالیا سفر کرده، خوشحال است که یوونتوسی ها بازیکنی را به خدمت گرفتند که شایستگی پوشیدن پیراهن شماره ۱۰ را دارد.