نتایج جستجو: ورزشی

روزنامه خبر ورزشی در شماره یکشنبه خود تیترهای متنوعی را بکار برده است که می توان به گفتن این جمله از زبان مهدی رحمتی اشاره نمود«رحمتی زیر گوش طارمی چی گفت؟/ خواب ببینی دیگه به من گل بزنی»