نتایج جستجو: ملی

به سنت همیشه ملی پوشان د ابتدای تمرین امروز نیز به گرم کردن بدن هایشان پرداختند، گرم کردنی که همان ابتدای تمرین و دلیل رطوبت موجود در هوا، عرق ملی پوشان را به شدت در می آورد.