نتایج جستجو: فیروز کریمی

با فیروز کریمی تماس گرفتیم و از او در مورد تیم ملی، تیم لیگ ۲ اکسین البرز که بر آن نظارت دارد و همچنین غیبتش در لیگ برتر گفت و گویی انجام دادیم.