نتایج جستجو: فقر

رئیس‌جمهور گفت: آن نهی از منکری که می‌گوییم، اینهاست. منکر اصلی در جامعه، فقر، بیکاری، فساد و ریا است که باید از بین برود. اما ما به ۲ تا ۳ فرع در منکر چسبیده‌ایم و فکر می‌کنیم منکر و معروف آنهاست. در صورتی که منکر همانی است که مردم می‌گویند این کار بدی است. مقابله با یک منکر زمانی است که وقتی پلیس با آن برخورد می‌کند، مردم برای آن کف می‌زنند.

روحانی در همایش ملی سازمانهای مردم نهاد:

رئیس جمهور با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد نباید دولت ساخته باشند بلکه باید استقلال خود را حفظ کنند، گفت: مقابله با فقر، نابرابری و انواع آسیب هایی که خانواده را تهدید می کند برای این است که مردم با حقوق شهروندی شان آشنا نیستند و برای اینکه از حقوق شهروندی مردم دفاع شود راهی جز اینکه این سازمانها وارد عمل شوند، نداریم.

سیدحسن خمینی گفت: در نگاه اسلام، فقرا محترمند اما فقر محترم نیست. مستضعفان محرومند اما استضعاف امری پذیرفته شده نیست، زیرا تلاش ها برای از بین بردن آن است نه حاکم کردن آن.

سیدحسن خمینی گفت: در نگاه اسلام، فقرا محترمند اما فقر محترم نیست. مستضعفان محرومند اما استضعاف امری پذیرفته شده نیست، زیرا تلاش ها برای از بین بردن آن است نه حاکم کردن آن.

چیدن، و خرید و فروش تجاری سبزی های کوهی و صحرایی، تفاوتی با بریدن و خرید و فروش غیرقانونی درختان جنگلی ندارد و به همان میزان(و شاید بیشتر) موجب فقر پوشش گیاهی و فرسایش خاک کشور می شود.