نتایج جستجو: عنوان قهرمانی

چگونه یک تیم بدون تماشاگر، صدرنشین لیگ ترکیه شد؟

بدون شک هواداران متعصب، بخش تفکیک ناپذیری از موفقیت یک تیم تلقی می شود ،اما این فرضیه به طور قطعی قابل اثبات نیست و استانبول باشاکشهیر در فصل جاری لیگ ترکیه، خلاف آن را به اثبات رسانده است.