نتایج جستجو: عبدی

رییس آکادمی باشگاه پرسپولیس می گوید که نمی تواند این اظهار نظر را داشته باشد که تغییرات انجام شده به سود یا ضرر باشگاه پرسپولیس است و مدیرانی که این تصمیم را گرفته اند باید در این زمینه پاسخگو باشند.

باید پرسید آیا زمینه لازم برای ایفای نقش مربیان پرسپولیسی در این تیم بوده یا نه و انتخاب ها بر اساس اصول و منطق صورت گرفته که بخواهیم چنین انتظاری د اشته باشیم یا نه؟