نتایج جستجو: ظاهر

در تنها بازی تلویزیونی اش(غریبه) موفق ظاهر شد و بلافاصله از او برای بازی در فیلم شام آخر دعوت به عمل آمد.