نتایج جستجو: شور

مدیر اجرایی این باغ وحش علت استخدام فیل ها در شستن خودورها را بحران مالی آن اعلام کرده است.