نتایج جستجو: شهرنشینی

بروز خشکسالی، کاهش نزولات جوی، رشد بی‌رویه شهرنشینی و افزایش مصرف آب، در ایران عواقب جبران ناپذیری را بر جای گذاشته که یکی از آنها کاهش سهم هر ایرانی از آب سالم است.

ایران کشوری با اقلیم گرم و خشک است و عواملی همچون رشد روزافزون جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه بخش های کشاورزی و صنعت و پدیده های اکوسیستمی، باعثکاهش منابع آب تجدیدپذیر در قرن گذشته شده است.

هنوز هم در گوشه و کنار این دنیا، مکان هایی پیدا می شود که از دسترسی بشر مکانیکی و کامپیوتری دور مانده است. روستاها، اصلی ترین منشاً فرهنگ شهرنشینی جلوه ای دیگر دارند.