نتایج جستجو: شبکه عصبی

افرادی که همیشه از خواب رفتگی یا مورمور شدن دست می نالند، نیاز به بررسی بیشتری دارند. شاید به نوعی دچار آسیب شبکه عصبی بازویی شده باشند؛ مثلا این افراد دچار ضعف، خواب رفتگی و مورمور شدن در یک دست و بازو می شوند.