نتایج جستجو: سابق

بازیکن سابق پرسپولیس دکتر می شود؟

ابراهیم شکوری مدافع سابق پرسپولیس که این فصل در سایپا بازی می کند با انتشار عکس زیر در اینستاگرامش در کنار سعید دقیقی نوشت: خداحافظ ارشد، پیش به سوی دکترا.

بازیکن سابق پرسپولیس دکتر می شود؟

ابراهیم شکوری مدافع سابق پرسپولیس که این فصل در سایپا بازی می کند با انتشار عکس زیر در اینستاگرامش در کنار سعید دقیقی نوشت: خداحافظ ارشد، پیش به سوی دکترا.

بازیکن سابق پرسپولیس دکتر می شود؟

ابراهیم شکوری مدافع سابق پرسپولیس که این فصل در سایپا بازی می کند با انتشار عکس زیر در اینستاگرامش در کنار سعید دقیقی نوشت: خداحافظ ارشد، پیش به سوی دکترا.

بازیکن سابق پرسپولیس دکتر می شود؟

ابراهیم شکوری مدافع سابق پرسپولیس که این فصل در سایپا بازی می کند با انتشار عکس زیر در اینستاگرامش در کنار سعید دقیقی نوشت: خداحافظ ارشد، پیش به سوی دکترا.