نتایج جستجو: رومانی

کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۴ - ازبکستان / درحال به روز رسانی

سه نماینده پر امید ایران در روز سوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به روی تشک رفتند و سوریان به فینال رسید و قاسم رضایی برای برنز مبارزه می کند.

کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۴ - ازبکستان / درحال به روز رسانی

سه نماینده پر امید ایران در روز سوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به روی تشک رفتند و سوریان به فینال رسید و قاسم رضایی برای برنز مبارزه می کند.

کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۴ - ازبکستان / درحال به روز رسانی

سه نماینده پر امید ایران در روز سوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان برای شکستن طلسم طلا نگرفتن به روی تشک رفته اند و دور اول را با پیروزی آغاز کردند.

کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۴ - ازبکستان / درحال به روز رسانی

سه نماینده پر امید ایران در روز سوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان برای شکستن طلسم طلا نگرفتن به روی تشک رفته اند و تاکنون همه مبارزات خود را با پیروزی پشت سر گذاشته اند.