نتایج جستجو: دوقلوها

نیمی از دانشآموزان دبستان شهید «رحیم محمدزاده» شهرستان ابرکوه دوقلو هستند. این یک واقعیت شوکآور است که هرکسی برای نخستینبار وارد این دبستان میشود حتماً حیرتزده خواهد شد. در این مدرسه، دوقلوها چنان به هم وابستهاند که اگر یکی از قلها نباشد، قل دیگر بیتابی کرده و حتی بدون دیگری نمیخوابد.