نتایج جستجو: دانلود

کاربران ایرانی هم از داخل و هم از خارج کشور تحت فشارهای مختلف هستند بدون اینکه اساساً نقشی در ماجراها داشته باشند به جهاتی هزینه فراوانی به لحاظ مادی جهت خرید ابزارهای دیجیتالی می پردازند. سپس نه ساپورت مناسبی دارند و نه اینکه حقوق دیجیتالی مناسبی از طرف سازندگان به آنها ارایه می شود. اما چه می شود کرد؟