نتایج جستجو: حمایت

در این تصویر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان را در حالی مشاهده می کنید که محافظان رئیس جمهور برای محافظت از وی از «کیف های ضدگلوله» معروف استفاده کرده اند.