نتایج جستجو: تمرین

بی تفاوتی منصوریان به شرایط مربی انگلیسی

در این روزها به نظر می رسد هیچ کس از برخورد کارفنی و مدیران استقلال راضی نیست و این موضوع این  روزها جو آبی ها را بسیار متشنج کرده است.