نتایج جستجو: انگلیسی

زنی انگلیسی مبتلا به یک نوع آلرژی نادر است که باعثمی‌شود هرگونه تماس پوستی با اسکناس در او حساسیت ایجاد کند.