نتایج جستجو: اموال عمومی

دادستانی کل بحرین اعتراف کرد که دستگاه قضایی این کشور کودکان 9 تا 14 ساله را مورد بازجویی قرار داده و تعدادی از این کودکان در محاکم ویژه اقدامات تروریستی تحت تحقیقات قرار گرفته‌اند و برخی از آنها در زندان هستند.

بازپرس شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای مرتضوی قرار مجرمیت صادر کرد و سه میلیارد تومان دیگر به قرار قبلی مرتضوی در پرونده تأمین‌ اجتماعی اضافه کرد.

دبیر کل اتحادیه دوم دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس هشتم در رابطه با بحثدانشگاه آزاد رسالت خود را به خوبی انجام نداده‌اند گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس نهم در برخورد با دانشگاه آزاد کارنامه مثبتی از خود برجای گذارند تا شاهد اجرای عدالت و کوتاهی دست متخلفان از اموال عمومی باشیم.