نتایج جستجو: آگهی

این آگهی در محله " حمیدیه " شهر " شانلی عورفا " ترکیه از سوی یک پدر عصبانی برای فروش خانه اش نصب شده است.