نتایج جستجو: آزاد

به گزارش اختصاصی ملت ایران فلیکس بومگارتنر، اتریشی نه تنها رکورد پرش آزاد را شکست بلکه باعثشد یوتیوب هم صاحب یک رکورد جدید شود.