اخبار 20:30 درباره عوارض بوتاکس و ژل در برخی از مراکز زیبایی گزارشی کار کرد و به افشاگری دراین زمینه پرداخت که درادامه ویدئو می بینید.