صحبت های پیمان معادی بعد از انتخابش بعنوان بهترین بازیگر مرد در جشن حافظ را در ادامه ویدئو می بینیم .