آزاده صمدی بازیگر توانای کشور عکس سلفی خود را درحالیکه پشت پیک موتوری است منتشر کرده است که این اقدام او موجب تعجب هواداران او شد. 

آزاده صمدی