روز گذشته هواداران مسیح و آرش در اکران فیلم تجدیدنظر  پردیس سینمایی کوروش با ازدحام شدید مواجه شدند به طوریکه رفت و آمد برای آنان ممکن نبود که این مسئله حسابی خبرساز شد.