ملت ایران:به گزارش رویترز هدف این طرح که از جمله " انستیتوی پژوهش سرطان "(ICR) در لندن، شرکت تعیین توالی ژنتیکی " ایلومیا " و متخصصان سرطان در آن دخیل هستند، این است که راهی بیابد تا امکان آزمایش ژن های سرطان برای شمار بیشتری از افراد فراهم شود.

پژوهشگران در هنگام اعلام این طرح ۲.۷ میلیون پاوندی را که هزینه اش را بنیاد خیریه پزشکی ولکام هزینه اش را تامین می کند، تاکید کردند که این طرح واکنشی به گزارش های هفته گذشته درباره تصمیم جولی به جراحی برای کاهش خطر دچار شدن به سرطان پستان نیست.

نازنین رحمان، رئیس بخش ژنتیک در ICR و رهبر این طرح جدید می گوید: " قصد ما این است که فرآیندهایی را ایجاد کنیم که امکان استفاده فراگیر و سامان یافته اطلاعات ژنتیکی را در پزشکی سرطان ایجاد کند تا افراد بیشتری بتوانند از این نوع اطلاعات و موقعیت ها سود ببرند. "

جهش ها در برخی از ژن ها که ژن های مستعدکننده به سرطان نامیده می شوند، به طور عمده ای خطر دچار شدن شخص به سرطان را می افزاید.

حدود ۱۰۰ ژن دیگر شناخته شده مستعدکننده به سرطان وجود دارند، اما در بریتانیا که اغلب مراقبت های بهداشتی در آن بخشی از " سرویس ملی بهداشتی " است که با پول مالیات دهندگان اداره می شود - انجام این آزمایش ها در حال حاضر بسیار محدود است.

با این وجود پیشرفت های اخیر در خواندن کد ژنتیکی که تعیین توالی ژنی خوانده می شود، به معنای آن است که جستجوی برای جهش های ژنی اکنون سریع تر و ارزان تر زا هر زمانی دیگری انجام می شود و به این ترتیب راه برای اینکه آزمایش ژنتیکی به آزمایشی معمول برای همه بیماران سرطانی بدل شود، گشوده شده است.

نازنین رحمان در نشستی در لندن به خبرنگاران گفت: " دانستن این که جهشی در خصوصیات ژنتیکی یک فرد سرطان او را ایجاد کرده است، اهمیت بسیاری دارد. "

" این آگاهی امکان ایجاد درمان های شخصی تر را فراهم می کند، بنابراین برای مثال چنین افرادی که در معرض خطر دچار شدن به سرطان دیگری هم هستند، ممکن است یک جراحی وسیع تر را انتخاب کنند یا نیاز به داروهای متفاوتی یا تحت نظر بودن بیشتری داشته باشند. "

به گفته رحمان این برنامه که " متداول کردن ژنتیک سرطان " نام دارد، از یک آزمایش جدید شرکت ایلومینا به نام TruSight استفاده خواهد کرد که می تواند ۹۷ ژن مستعدکننده سرطان را در طول چند هفته با قیمت چند صد پاوند تعیین کند.

این مدل جدید ابتدا به طور مقدماتی در زنان دچار سرطان پستان و تخمدان در بیمارستان رویال مارسدن لندن اجرا خواهد شد، اما این گروه امیدوار است در آینده این برنامه در سراسر بریتانیا و برای شمار بیشتری از سرطان ها به اجرا درآید.