مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، از حذف فرانشیز اعمال جراحی برگشت باروری در راستای عملیاتی شدن سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خبر داد.

دکتر محمد اسماعیل مطلق گفت: با این اقدام، در زمینه تداوم برنامه ریزی و اجرای فعالیت های وزارت بهداشت به منظور ارتقای نرخ باروری کلی و عملیاتی شدن سیاست های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گام دیگری برداشته شد.

وی افزود: در این راستا با توجه به بند سوم سیاست های کلی جمعیت، بنا به پیشنهاد دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس و تایید معاون بهداشت و حمایت و پشتییبانی همه جانبه و دستور مساعد وزیر بهداشت مقرر شد که با توجه به پوشش بیمه ای خدمات یادشده، هزینه سهم بیمار(فرانشیز) مربوط به اعمال جراحی برگشت باروری در افرادی که تحت عمل جراحی پیشگیری از بارداری قرارگرفته و متقاضی برگشت باروری می باشند، نیز از محل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت پرداخت شود.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: بدون شک حذف فرانشیز و کاهش هزینه این اعمال جراحی از یکسو منجر به رضایتمندی متقاضیان دریافت این خدمات گردیده و از سوی دیگر با توجه به کاهش موانع موجود، گامی برای تشویق و بستر سازی به منظور فرزند آوری خواهد بود.