به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: تیم تحقیقاتی دانشگاه دورهام به سرپرستی دکتر «تام اسکات فیلیپس» با همکاری متخصصان باکتری شناسی دانشگاه های ناتینگهام و ادینبورگ، گونه ای از باکتری به نام سودوموناس آئروژینوزا(Pseudomonas aeruginosa) موجود در آب و خاک را مورد بررسی قرار دادند.

نتایج بدست آمده نشان می دهد، این باکتری ها به شیوه ای با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند که پیش از این تصور می شد منحصر به انسان و برخی گونه های پستانداران است.

باکتری سودوموناس آئروژینوزا از ارتباط ترکیبی استفاده می کند که در آن دو سیگنال باهم برای رسیدن به یک اثر ارسال می شوند.

در این شیوه ارتباطی، پیام های شیمیایی برای تولید پروتئین های خاصی ارسال می شوند که برای بقای باکتری ضروری هستند.

با مسدود کردن یک سیگنال و سپس سیگنال دوم، محققان نشان دادند که اگر هر دو سیگنال بصورت مجزا ارسال شوند، اثربخشی آنها بر روی تولید پروتئین بسیار متفاوت از ارسال همزمان دو سیگنال خواهد بود.

به گفته دکتر «اسکات فیلیپس»، این شیوه برقراری ارتباط هرگز در هیچ گونه دیگری بجز انسان و برخی پستانداران مشاهده نشده بود و نتایج بدست آمده در این مطالعه به درک بهتر نحوه تکامل زبان انسان کمک می کند.