محققین پس از انجام آزمایشاتی بر روی موشهای آزمایشگاهی، به این نتیجه رسیدند که بدخوابی ممکن است منجر به افزایش سرعت رشدتومورهای سرطانیو افزایش بدخیمی آن گردد.
دانشمنداندر اینپژوهشپس از کاشت سلول‌های سرطانی در موشهای آزمایشگاهی آنهارا به دو گروه تقشیم کردند. به دو گروه بی خواب و گروهی که به اندازه کافی می خوابند. آنان پس از گذشت دوماه نشان دادند که اندازه تومورهای موشهایی که به اندازه کافی نخوابیدند بزرگتر از تومورهای موشهایی است که به اندازه کافی خوابیده اند.
پژوهشگران نتیجه گرفتند که پریشانی در خوابیدن منجر به اخلال در سیستم ایمنی بدن شده که این اختلال سرعت پیشرفت بیماری را افزایش می‌دهد.