ملت ایران:دکتر حمیدرضا حقیقی متخصص تغذیه اظهار کرد: برخی چربی‌های مواد غذایی می‌توانند باعثافزایش اشتها در افراد شوند.

این متخصص تغذیه گفت: برخی چربی‌ها می‌توانند بر مغز اثر گذاشته و مانع از صدور فرمان چاقی شوند از جمله این نوع چربی‌ها می‌توان به اسیدهای پالمیتیک که در کره و پنیر موجود هستند، اشاره کرد.

وی افزود: به عبارت دیگر غذاهای چرب، اسیدهای چرب را به مغز می‌رسانند و به طور غیرمستقیم سبب مقاوم شدن بدن در مقابل انسولین و لپتین(۲ هورمون مسوول کنترل وزن) می‌شوند و به این ترتیب دیگر مغز برای توقف غذا خوردن فرمانی صادر نمی‌کند و فرد دچار چاقی می‌شود.

این متخصص تغذیه تصریح کرد: اسیدهای پالمتیک سبب افزایش اشتها و اسیدهای اولئیک که در روغن زیتون وجود دارند، سبب کاهش اشتها می‌شوند.