ملت ایران: محققان ابراز امیدواری کرده اند که درنهایت بتوان از این نتایج برای تشخیص زمانی استفاده کرد که بیماران سکته ای و یا بیماران قلبی باید داروی خود را برای بیشترین تأثیر مصرف کنند یا زمانی که بیمار باید در بیمارستان باشد و به دقت و از نزدیک مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد.

این گروه از دانشمندان آمریکایی زمانی که درباره گسترش بیماری پارکینسون و آلزایمر تحقیق می کردند، این نوسان ژنی را کشف کرده اند.

نتایج تحقیقات جدید را می توان برای تعیین زمان مصرف دارو برای بهترین تأثیر و آزمایشهای بیمارستانی مورد استفاده قرار داد

دانشمندان الگوهای خواب ۱۲۰۰ نفر از افراد ۶۵ ساله ای که به صورت سالانه مورد بررسیهای عصب شناختی و روانپزشکی قرار داشتد را مورد بررسی قرار دادند.

دانشمندان به این نتیجه رسیدند که افرادی که دارای ژنوتیپ AA یا AG هستند به طور متوسط پیش از ساعت ۱۱ صبح از دنیا رفته و افرادی که ژنوتیپ GG دارند بیشتر پس از ساعت ۶ عصر از دنیا رفته اند

آنها یک ملکول واحد نزدیک یک ژن به نام " Period ۱ " کشف کرده اند که پایه آن بر آدرنالین(A) یا گوانین(G) قرار دارد.

از هر ۶ نفر ۴ نفر دارای ژنوتیپ نوع A هستند، بنابراین از آنجا که افراد دو سری کروموزوم دارند، یک فرد ۳۶ درصد شانس داشتن دو ژنوتیپ A دارد، ۱۶ درصد شانس داشتن دو ژنوتیپ G داشته و از ۴۸ درصد شانس داشتن ژنوتیپ یک A و یک G برخوردار است.

نتایج این تحقیقات در مجله سالانه عصب شناسی منتشر شده و نشان می دهد که افرادی که دارای ژنوتیپ AA هستند به طور طبیعی یک ساعت زودتر از افرادی که دارای ژنوتیپ GG هستند بیدار می شوند و دارندگان ژنوتیپ AG بین دو گروه دیگر بیدار می شوند.

آنها همچنین نشان داده اند که ژنوتیپ AA یا AG درست پیش از ساعت ۱۱ صبح از دنیا رفته اند و افرادی که دارای ژنوم GG هستند درست پیش از ساعت ۶ عصر از دنیا رفته اند.

مهر