به گزارش اختصاصی ملت ایران به نقل از ساینس دیلی مدیشتین روند رشد ایدز را کاهش می دهد

لنفوسیتها یا سلولهای CD۴T مغز سلولهای سیستم ایمنی هستند فعالیت آنها زمانی که بدن مورد هجوم و حمله میکروبها قرار می گیرد شروع میشود این سلولها مورد حمله HIV هستند ویروسی که عامل بیماری ایدز است و حدود ۴۰ میلیون نفر جمعیت زمین مبتلا به آن شدند این ویروس بتدریج در مقابل سلولهای CD۴T ایستادگی می کنند و سیستم ایمنی را ضعیف میکند.

اما سیستم ایمنی بیماران ایدز با دشمن دیگری بنام استرس روبرو هستند که می تواند به جریان از بین رفتن سلولهای CD۴T کمک کند و روند آن را تسریع ببخشد. محققان UCLAگزارش دادند که تمرین مدیتیشن جریان زوال یافتن سلولهای CD۴T در بیماران ایدزی که دچار استرس هستند را کاهش می دهد.

مدیتیشن تمرینی برای زندگی در لحظه حال است و از نگران بودن فرد درمورد گذشته و آینده جلوگیری می کند گفته میشود این عمل باعثکاهش استرس و بهبودی در سلامت افراد می شود. این تحقیق نشان می دهد که اولین نشانه این نوع مدیتیشن و تمرین مدیریت و کنترل استرس می تواند تاثیر مستقیم روی کاهش روند رشد بیماری ایدز داشته باشد. کرسول و همکارانش این برنامه مدیریت استرس و مدیتیشن ضد نگرانی را در طول ۸ هفته در یک سمینار به اجرا در آوردند و از یک نمونه استرسی و معمول بر روی ۴۸ بیمار مبتلا به ایدز در لس آنجلس استفاده کردند در سلولهای CD۴T شرکت کنندگان(که در این برنامه ۸ هفته ای شرکت کرده بودند) آسیبی مشاهده نشد و این نشان داد که مدیتیشن می تواند برکاهش روند زوال این سلولها موثر باشد.