به گزارش اختصاصی ملت ایران محققان بریتانیا بعد از آزمایشات بهداشتی که درمورد دستگاههای خود پرداز انجام دادند به این نتیجه رسیدند که این دستگاهها به اندازه توالت عمومی کثیف و ناسالم هستند. آزمایشاتی که روی صفحه کلید این دستگاهها انجام شده نشان می دهد که همان باکتریهایی که در توالتها یافت میشود و عامل بیماری هستند بر روی این دستگاه وجود دارد.