میوه هایی که قاتل سرطان هستندبه گزارش اختصاصی ملت ایران طبق تحقیقات جدید دکتر ویکتور مارچینو چند درمان طبیعی برای سرطان وجود دارد به گفته این متخصص با این روشها شانس افراد برای مبتلا شدن به انواع سرطان کمتر است. و جالب اینجاست که صد درصد این درمانها در فروشگاههای محلی وجود دارند مثل انواع آلوها و هلوها که قاتل سرطان سینه هستند.
این میوه ها نه تنها باعثمرگ سلولهای سرطانی میشوند بلکه از سلولهای سالم نزدیک به سلولهای سرطانی نیز محافظت می کنند. بر اساس مطالعات متخصصان پلی فنولها باعثمرگ سلولهای سرطانی میشوند و گفته میشود که فنولهای ارگانیک در میوه ها وجود دارد. آنتی اکسیدنهای موجود در هلو بیشتر از بلو بری است که خاصیت ضد سرطانی دارند. سرطان سینه از شایع ترین بیماریها در میان زنان است به طوری که سال ۲۰۰۹ حدود ۱۹۲۳۷۰ مورد جدید سرطان سینه درمیان زنان و ۱۹۱۰ مورد در مردان گزارش شد. و تقریبا ۱۷۰۴۰ زن مبتلا به این نوع سرطان فوت کردند.

طبق آمار جهانی %۱۶ مرگهای سرطانی زنان از سرطان سینه است. متخصصان بیشتر تاکید بر پیشگیری طبیعی دارند و آن هم خوردن میوه هایی چون انواع هلو و آلو است که با داشتن فنولهای خاص قاتلان سلولهای سرطانی شناخته شدند.