ملت ایران: یک دندانپزشک گفت: پاره شدن نخ دندان یا بو گرفتن آن هنگام نخ کشیدن سطوح بین دندانی، موجب کشف زود هنگام و به موقع پوسیدگی های دندان می شود.

مصطفی فاطمی در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: هدف کلی ما در استفاده از وسایل حفاظتی بهداشت دهان و دندان، حذف مواد غذایی و پلاک میکروبی از سطوح دهان، دندان و زبان است. این دندانپزشک گفت: مسواک به تنهایی قادر به تمیز کردن همه سطوح دندان نیست و سطوح بین دندانی فقط با نخ دندان امکان تمیز شدن دارند لذا استفاده مداوم و منظم از نخ دندان در همه حالت توصیه می شود.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی ادامه داد: استفاده از نخ دندان باعثمی شود تا از پوسیدگی های بین دندانی که اغلب تا مراحل پیشرفته با ایجاد علایم و ناراحتی پنهان می ماند جلوگیری شود. این دندانپزشک تصریح کرد: از سوی دیگر پاره شدن نخ دندان یا بو گرفتن آن هنگام نخ کشیدن سطوح بین دندانی، موجب کشف زود هنگام و به موقع این گونه پوسیدگی ها خواهد شد. وی تأکید کرد: هدف از کشیدن نخ دندان، پاک کردن سطوح دندان نیست. این کار نباید با شدتی انجام شود که به آسیب لثه و جراحت آن منجر شود.